Trang chủ Tin tức Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

Bởi: ecn.net.vn - 15/08/2023 Lượt xem: 971 Cỡ chữ tru cong

Người lao động là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương thì được thể ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN được sử dụng là mẫu giấy quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế tncn
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

1. Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Căn cứ theo Công văn 13762/CTHN-HKDCN ngày 22/3/2023 hướng dẫn về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Cụ thể đối tượng ủy quyền có:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

2. Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN được sử dụng chủ yếu cho cá nhân cư trú làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Quyết toán thuế TNCN thông qua phần mềm ECA
Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN thông qua phần mềm ECA.

2.1. Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN được thực hiện theo Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

Tên tôi là: ……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm ............... tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau:

⬜(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị .................................... và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

⬜(2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị ..................................................................(Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/ chia/ tách/ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

⬜(3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

Đề nghị Công ty/đơn vị ...............................(Mã số thuế: ………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

......, ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

2.2. Hướng dẫn cách viết mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Người nộp thuế in mẫu giấy ủy quyền theo Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN. Sau đó thực hiện viết như sau:

 • Tên tôi là: Ghi đầy đủ họ tên là tiếng việt có dấu
 • Mã số thuế: Ghi mã số thuế cá nhân của người nộp thuế  (nếu không nhớ có thể tra cứu tại Trang thông tin của Tổng cục thuế TẠI ĐÂY)
 • Đọc kỹ các nội dung tại (1) (2) (3) người nộp thuế thuộc trường hợp nào sẽ tích vào ô tương ứng với trường hợp của mình.
 • Đề nghị Công ty/đơn vị: Ghi rõ tên đầy đủ của công ty/đơn vị nơi người nộp thuế ủy quyền và mã số thuế của công ty/đơn vị đó.
 • Ghi rõ Nơi nộp, ngày tháng năm viết ủy quyền: Ví dụ Hà Nội, ngày 19/2/2022
 • Cuối cùng người nộp thuế ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý đối với doanh nghiệp/ đơn vị nơi nhận ủy quyền:
Trường hợp cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì lưu ý:

 • Doanh nghiệp/đơn vị trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, 
 • Cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế.
Ngoài ra, Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm ECN - Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử của Thaison Soft vui lòng liên hệ:
Hotline trung tâm hỗ trợ 24/7
 • Miền Bắc: 1900 4767
 • Miền Trung, Miền Nam: 1900 4768