Trang chủ Tin tức Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Bởi: ecn.net.vn - 19/01/2024 Lượt xem: 1953 Cỡ chữ tru cong

Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN được sử dụng phổ tại doanh nghiệp vào kỳ quyết toán thuế cuối năm. Theo đó doanh nghiệp và cá nhân lưu ý sử dụng đúng mẫu theo quy định khi ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

1. Khi nào cá nhân ủy quyền quyết toán thuế?

Căn cứ theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế, Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và Công văn số 13762/CTHN-HKDCN ngày 22/3/2023 hướng dẫn về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã nêu rõ các trường hợp có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị, doanh nghiệp trả thu nhập. Cụ thể:
Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập gồm:
(1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.
(2) Cá nhân là người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
(3) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
Lưu ý: Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán cho cá nhân nhưng phát hiện cá nhân thuộc diện quyết toán thuế trực tiếp xử lý như sau:

 • Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập.
 • Tổ chức chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi nội dung “Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế.
>> Tham khảo: Hướng dẫn lập đơn xin hủy tờ khai thuế TNCN.

2. Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Để lập được mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN, tổ chức trả thu nhập cần nắm rõ các trường hợp được ủy quyền quyết toán và mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo quy định.

2.1. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN làm theo Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
(1) Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

 

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Năm [1]......

Tên tôi là: [2]……………………………………………………………..

Mã số thuế: [3]……………………………………………………..…….

Năm [4]............... tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau:

[5] (1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị .................................... và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

[6] (2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị .................................... (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

[7] (3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

 

Đề nghị Công ty/đơn vị [8].............................(Mã số thuế: ………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

      ......, ngày ....... tháng ....... năm 20…

 

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị, doanh nghiệp trả tiền công tiền lương.

(2) Hướng đẫn điền mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Người lao động điền mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN như sau:
 • Tại [1] điền năm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Tại [2] điền họ và tên của người lao động ủy quyền.
 • Tại [3] điền mã số thuế của người lao động nộp thuế lập giấy ủy quyền này (Trường hợp không nhớ mã số thuế TNCN có thể thực hiện tra cứu trên hệ thống Thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn/ ).
 • Tại [4] điền năm quyết toán thuế thu nhập cá nhân (giống với nội dung điền tại chú thích số 1).
 • Tại [5] [6] [7] đánh dấu X vào một trong các ô trống [5] [6] [7] tương ứng với trường hợp quyết toán thuế của mình.
 • Tại [8] người lao động điền tên Công ty/đơn vị mà người nộp thuế ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Lưu ý điền thêm mã số thuế của tổ chức trả thu nhập và năm thực hiện quyết toán thuế TNCN.

2.2. Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thì tổ chức trả thu nhập có số lượng lao động ủy quyền quyết toán thuế TNCN lớn có thể tạo danh sách người lao động có ủy quyền quyết toán thuế TNCN để quyết toán với cơ quan thuế.
Tuy nhiên danh sách này phải đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu cơ bản trên mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Phần mềm hóa đơn điện tử.

Quyết toán thuế TNCN
Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Hướng dẫn cách lập danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

 • Tổ chức trả thu nhập lập bẳn danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN ghi rõ tên tổ chức, mã số thuế.
 • Lập bảng danh sách người lao độngủy quyền quyết toán thuế TNCN gồm các chỉ tiêu của người lao động ủy quyền: Họ tên; Mã số thuế; Trường hợp quyết toán thuế.
 • Ký ghi rõ họ tên người lập (thông thương là kế toán trưởng của tổ chức trả thu nhập)
 • Ghi xác nhận của đơn vị trả thu nhập (ký đóng dấu của tổ chức trả thu nhập)

Việc quyết toán thuế TNCN cho người lao động hiện nay hoàn toàn có thể thực hiện trên phần mềm Phần mềm chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân điện tử ECN. Phần mềm ECN đáp ứng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Thông tư 37/2010/TT-BTC.
Thông qua phần mềm ECN toàn bộ nghiệp vụ thuế TNCN của doanh nghiệp được tối ưu, thực hiện một cách nhanh chóng, đơn giản và chính xác, đặc biệt hữu ích doanh nghiệp có số lượng lao động lớn.
Trên đây là giới thiệu về mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN mà các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập cần lưu ý.
Mọi thông tin quyết toán thuế thông qua phần mềm ECN Thái Sơn quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ đường dây nóng 19004767 hoặc 19004768 để được hỗ trợ nhanh nhất.